Create issue ticket

166 Möjliga orsaker för Glukokortikoid

Visa resultat efter: Deutsch

 • Essentiell hypertoni

  Intravenösa glukokortikoider ges. Olika schema för intravenös behandling finns.[internetmedicin.se] Alternativt perorala glukokortikoider. Initialt ges Prednisolon 1 mg/kg och dag under 1-2 veckor, sedan i avtrappande dos under ca sex månader.[internetmedicin.se]

 • Atopisk dermatit

  […] prövats och befunnits vara olämplig samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.[internetmedicin.se] […] svåraste ställena) Ansikte – Speciellt kring ögon och mun, bör enbart grupp I användas Sekundärinfektion Odling – vid vätskande eksem Stafylokocker – vanligast, ofta räcker glukokortikoider[vardgivare.skane.se] […] läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar: Behandling av lindrigt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider[internetmedicin.se]

 • Akut bronkit

  Lokal behandling med örondroppar innehållande oxytetracyklin och poly- myxin B glukokortikoid eller ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.[praktiskmedicin.se] När svullnaden minskat kan man använda tamponad med mild glukokortikoid (grupp I) antibiotikakombination (Terracortril med polymyxin B, TcPB ).[internetmedicin.se]

 • Cushings syndrom

  Primär adrenokortikal hyperplasi och neoplasi (ACTH-oberoende cushing) - 10-20% av cushing-fallen är av denna typ. - ACTH-oberoende cushing: Glukokortikoider är höga, men[medinsikt.se] Hyperkortisolism kan även utlösas hos patienter med höga kortisondoser Patienten får på grund av de ökade glukokortikoiderna, oväntad viktuppgång, där kroppsfettet placerar[sv.wikipedia.org] Cushings syndrom är en sjukdom som orsakas av förhöjd produktion av ett steroidhormon (en glukokortikoid, kortisol) som normalt produceras i binjurarna.[netdoktor.se]

 • Akut cystit

  Lokal behandling med örondroppar innehållande oxytetracyklin och poly- myxin B glukokortikoid eller ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.[praktiskmedicin.se] När svullnaden minskat kan man använda tamponad med mild glukokortikoid (grupp I) antibiotikakombination (Terracortril med polymyxin B, TcPB ).[internetmedicin.se]

 • Gigantism

  Hos barn doseras glukokortikoider mestadels per kg kroppsvikt.[internetmedicin.se] En presentation över ämnet: "Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik"— Presentationens avskrift: 1 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin[slideplayer.se] Vi vill påminna om att snabb effekt på t.ex. klåda och eksem kan betyda innehåll av glukokortikoid.[lakemedelsverket.se]

 • Vanlig förkylning

  Som initial behandling ges peroral glukokortikoid med hög initial dos, 0,5–1 mg prednisolon/kg/dag.[lakartidningen.se] Iridocyklit behandlas primärt lokalt med glukokortikoid i varierande dos beroende på inflammationens intensitet.[lakartidningen.se] Om infektion och maskeradsyndrom uteslutits, ges behandling med glukokortikoid följd av immunsuppression vid allvarligare former av uveit.[lakartidningen.se]

 • Kolit

  Behandling enligt ovan och parenteral nutrition, intravenöst tillförd glukokortikoid och vätska/näring.[praktiskmedicin.se] Den bäst dokumenterade behandlingseffekten har dock budesonid, som är en glukokortikoid som verkar lokalt i tarmen.[netdoktorpro.se] Budesonid är en glukokortikoid som verkar lokalt i tarmen.[gastroenterologen.no]

 • Deskvamativ interstitiell pneumoni

  IPF svarar inte alltid på immunsuppression Farmakologisk Behandling Klassisk interstitiell pneumonit (KIP): Högdosbehandling av glukokortikoider azatioprin eller cyklofosfamid[medicinbasen.se]

 • Allergisk rinit

  Vid bristande effekt prövas kortisonpreparat (glukokortikoider) som nässpray eller pulverinhalator.[sv.wikipedia.org] Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte[astmaochallergilinjen.se] Om inte detta ger tillräcklig effekt används kombinationsbehandling med antihistaminer och nasala glukokortikoider.[sv.wikipedia.org]

Ytterligare symtom