Create issue ticket

496 Möjliga orsaker för Hypertoni

 • Fetma

  Visa översikt "Obesitas, kirurgi" Uppföljning/fortsatt omhändertagande Fetma är en kronisk sjukdom och kräver som andra kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och hypertoni[internetmedicin.se]

 • Essentiell hypertoni

  […] annons Orbitan är en pyramid-/koniskformat hålrum med basen framåt som har fyra avgränsningar: Tak: Os frontale Golv: Os maxillae och zygomaticum Medialvägg: Os frontale, lacrimale, ethmoidale och maxillae Lateralvägg: Os zygomaticum, spenoidale och frontale Orbitan angränsar till: Tak: Pannhålan och främre[…][internetmedicin.se]

 • Hypoglykemi
 • Polycystiskt ovariesyndrom

  Kvinnor med PCOS har en ökad risk för metabola komplikationer i form av bukfetma, hyperlipidemi, hypertoni och nedsatt glukostolerans.[netdoktorpro.se] Långtidsrisker vid PCOS Kvinnor med PCOS löper ökad risk att utveckla följdsjukdomar kopplade till det metabola syndromet, d v s hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes och hypertoni[internetmedicin.se] […] menstruationsrubbning, polycystiska äggstockar, nedsatt fertilitet och hirsutism, medan insulinsresistens ökar risken för abdominell fetma, typ 2-diabetes, hyperlipidemi och hypertoni[netdoktorpro.se]

 • Obstruktiv sömnapné

  Sömnapné är riskfaktor för trafikolyckor, betr. yngre ( 70 år) riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom inkl. hypertoni liksom påvisad samvariation med förtida död och slaganfall[praktiskmedicin.se] Minst hälften av alla patienter med OSA lider av hypertoni och minst en tredjedel av hypertoniker har OSA. Sömnapné kan även leda till svårbehandlad hypertoni.[internetmedicin.se] […] libido Anamnes Bevittnade apnéer, högljudda snarkningar Bakomliggande orsaker – nästäppa, luftvägssjukdom Andra sjukdomar – som diabetes, svårbehandlad hjärtsjukdom eller hypertoni[vardgivare.skane.se]

 • Sömnapnesyndrom

  Sömnapné är riskfaktor för trafikolyckor, betr. yngre ( 70 år) riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom inkl. hypertoni liksom påvisad samvariation med förtida död och slaganfall[praktiskmedicin.se] För gradering av sjukdom måste även hänsyn tas till dagsymtom, arbetsoförmåga (förtur om sjukskriven pga OSAS) eller om yrkeschaufför, vikt (BMI) och hjärt-kärlsjukdomar (hypertoni[viss.nu] […] makroglossi, liten underkäke, kort hals, näspolyper, conchahypertrofi, septumdeviation, alarinsufficiens (inåtfallande näsvinge), allergisk slemhinnesvullnad, hypotyreos, hypertoni[praktiskmedicin.se]

 • Diabetisk nefropati

  Hypertoni och njursjukdom Hyperkalemi Gör först en omkontroll av värdet![plus.rjl.se] Utredning avseende sekundär hypertoni Man bör överväga utredning avseende sekundär hypertoni om man inte uppnår önskade blodtrycksnivåer med 3-4 olika läkemedel i fulldos[diabeteshandboken.se] Sämre reglerad hypertoni tenderar att aggravera en njursvikt som leder till försämrat blodtrycksläge. Försök med mer aggressiv blodtrycksbehandling![plus.rjl.se]

 • Pneumoni

  […] efter särskild överenskommelse för fortsatt uppföljning liksom vid vissa samsjuklighetsdiagnoser som kan uppkomma: osteoporos (inflammation, kortison), hjärt-kärlsjukdom, hypertoni[plus.rjl.se]

 • Akut njursvikt

  […] miktionsbesvär, inkontinens Förändringar av urinen – brunfärgad, blodtillblandad, skummig (proteinuri) Nyligen genomgången operation eller trauma Aktuella sjukdomar som diabetes, hypertoni[vardgivare.skane.se] Läkemedelsbehandling vid njursjukdom Rubbning Åtgärd Läkemedel och dos Behandlingsmål Aktuellt i CKD-stadium Hypertoni Minskat saltintag (2-5 g/dag optimalt).[viss.nu] Den kliniska (och histopatologiska) bilden vid malign hypertoni kan ibland inte skiljas från HUS.[lakemedelsboken.se]

 • Halsartärförträngning

  […] transvenös Hisablation Maze/minimaze lungvensablation (paroxysmalt) ICD undvik utlösande faktorer… Riskfaktorer för ischemiskt stroke vid FF tidigare stroke/TIA diabetes hypertoni[medicinkompendier.se] Bifascikulärt block hinder i två skänklar, oftast i LAH och högergrenblock INTERNMEDICIN - Översikt Kardiologi - RAAS-systemets farmakologi - Ischemisk hjärtsjukdom - Hjärtsvikt - Hypertoni[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom