Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akut njursvikt med oliguri


Presentation

 • Patienter med lätt till måttlig njursvikt är i regel asymtomatiska och identifieras via laboratorietester Patienter med svårare njursvikt kan ha en mängd olika kliniska presentationer: Symtom eller tecken av själva njurskadan: hematuri, proteinuri och[internetmedicin.se]
Sömnstörning
 • Dehydrering–lungödem Hypotoni–hypertensiv kris Kardiella effekter Perikardit Arytmi Synkope Kardiomyopati Vänsterkammarhypertrofi Accelererad arterioskleros Hematologi/immunologi Anemi Blödningsbenägenhet Infektionsbenägenhet Neurologi Trötthet Klåda Nedsatt vakenhet Sömnstörning[lakemedelsboken.se]
Gastrointestinal blödning
 • blödning Metabola rubbningar Acidos Hypokalcemi Hyperkalcemi Hyperfosfatemi Hyperkalemi Störningar i kolhydrat-, lipid- och aminosyrametabolismen Endokrina rubbningar Sekundär hyperparatyreoidism Gonadinsufficiens Akut njurskada Definition – akut, ofta[lakemedelsboken.se]

Upparbetning

Dyslipidemi
 • Värdet av tidig statinbehandling av dyslipidemi vid diabetesnefropati är inte klarlagt, men många patienter har även andra tecken på angiopati som styrker indikationen för denna behandling.[lakemedelsboken.se]

Behandling

 • Intravenös behandling med epoetin medför i medeltal 20 % högre dosbehov – vid intravenös behandling med övriga mer långverkande ESL behöver dosen inte ökas. Målet för behandlingen är oftast stabilt hemoglobin i nivån 100–120 g/l.[lakemedelsboken.se]
 • De flesta får sin behandling på en dialysavdelning, men en del får sin behandling hemma. Påsdialys - bukhinnedialys Vid påsdialys är det din egen bukhinna som används som dialysfilter.[1177.se]
 • Extra besök vid behov för optimering av behandling. Kreatinin-eGFR, S-K, U-alb/krea-kvot Blodtryck, vätskebalans. 30-45 ml/min Normalt 1 gång/år. Extra besök vb för optimering av behandling.[viss.nu]
 • Behandlingen beror på orsaken till skadan och kan bestå av att avbryta läkemedelsanvändningen, återställa normala vätskemängder i kroppen och öka blodtillförseln till njurarna.[netdoktor.se]

Prognos

 • Beskrivning av glomerulonefriter Primär form Sekundär form/ association Symtom/klinisk bild Prognos IgA-nefropati IgA-vaskulit, tidigare Henoch-Schönleins purpura.[lakemedelsboken.se]
 • Primärvård Basal utredning av akut njursvikt Njurmedicinsk mottagning Vidare utredning och behandling av akut njursvikt Njursjukdomar är en heterogen grupp av sjukdomar med varierande symtomatologi och prognos.[vardgivare.skane.se]
 • Njursvikt med låg urinproduktion/oliguri har sämre prognos än njursvikt utan oliguri. Kussmaul-andning vid uttalad acidos. Symtom på övervätskning.[janusinfo.se]

Etiologi

 • Etiologi Prerenala orsaker, hypoperfusion Hypovolemi – kräkning, diarré, brännskada, stor gastrointestinal eller traumatisk blödning Lågt blodtryck Hjärta-kärl – hjärtinfarkt, lungödem, lungemboli, njurartärstenos eller njuremboli Infektion – allvarlig[vardgivare.skane.se]
 • Komplikationer till njursvikt hyperkalemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi, acidos lungödem, arytmier kramper, koma anemi, blödningstendens (trombocytdefekt, CAVE trombyl) ulcus, illamående, kräkning pneumoni, uvi, sårinfektion, sepsis Kronisk njursvikt Etiologi[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • […] njurperfusion, sidofördelning avnjurfunktion) Urologisk utredning (cystoskopi, antegrad pyelografi) Njurbiopsi annons Behandlingsprincip bygger på att snabbt diagnostisera och behandla bakomliggande orsaker till njursvikten och dess metabola komplikationer, förebygga[internetmedicin.se]
 • Om inte förebyggande behandling ges leder detta till en kompensatoriskt ökad sekretion av bisköldkörtelhormon (PTH) och senare renal osteodystrofi.[lakemedelsboken.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!