Edit concept Question Editor Create issue ticket

Esofagit


Presentation

Bröstsmärta
 • Hos barn: Hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående/kräkning, buksmärtor, epigastralgi Hos vuxna: Smärtsam sväljning, långsam ätning, undvikande av fast mat, undvikande av att äta i sociala sammanhang, bröstsmärtor och epigastralgi Kliniska fynd[netdoktorpro.se]
 • Symtom Halsbränna fr.a. vid framåtböjning och lyft, sura uppstötningar, klump i halsen, bröstsmärta, sväljningsbesvär, laryngit, kronisk hosta-astmatiska besvär (ofta förvärrade nattetid).[praktiskmedicin.se]
 • Bröstsmärta Barn har en något annorlunda symtombild med: Refluxliknande symtom Sväljningsbesvär Kräkningar Magsmärtor Matvägran Påverkad vikt och längdtillväxt Refluxesofagit Tumör Akalasi Striktur Esofageal spasm Anamnes Kartlägg symtombild Har patienten[internetmedicin.se]
 • Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga Bröstsmärtor som stör nattsömnen. Arbetsuppgifter med tunga lyft. Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg Kontakt med Företagshälsovård eller arbetsgivare om arbetssituation som påverkar besvären.[viss.nu]
 • Detta kan bland annat ge problem med både halsbränna och besvär från maggropen Sällsynta orsaker Kärlkramp (angina pectoris): Kärlkramp ger bröstsmärta i samband med fysisk ansträngning och snabb smärtlindring vid vila.[netdoktor.se]
Halsbränna
 • Sura uppstötningar och halsbränna är vanliga symptom på matstrupskatarr (esofagit), inflammation i matstrupen.[iqoro.com]
 • Symptom kan vara: Svårigheter att svälja Sväljningssmärtor Halsbränna (sura uppstötningar) Munsår (herpes) Tecken och tester Läkaren kan göra följande tester: Endoskopi Övre GI röntgen med barium Biopsi Behandling Behandlingen beror på den specifika orsaken[sjukdomarna.se]
 • Symtom Halsbränna fr.a. vid framåtböjning och lyft, sura uppstötningar, klump i halsen, bröstsmärta, sväljningsbesvär, laryngit, kronisk hosta-astmatiska besvär (ofta förvärrade nattetid).[praktiskmedicin.se]
 • Halsbränna betecknas på fackspråk som gastroesofageal reflux, eller bara reflux. Med reflux menas halsbränna eller bröstbränna och sura uppstötningar.[netdoktor.se]
Kräkning
 • Följande ökar risken för esofagit: Kraftig kräkning Läkemedel såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen, kalium, alendronat, tetracyklin och doxycyklin C-vitamin tillskott Kirurgi eller strålning mot bröstet (till exempel behandling av lungcancer) Personer med[sjukdomarna.se]
 • Hos barn: Hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående/kräkning, buksmärtor, epigastralgi Hos vuxna: Smärtsam sväljning, långsam ätning, undvikande av fast mat, undvikande av att äta i sociala sammanhang, bröstsmärtor och epigastralgi Kliniska fynd[netdoktorpro.se]
 • Hos barn kan man se en hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående och kräkningar och smärtor i magen. Hos vuxna kan det förekomma tecken på att det är svårt att få ner maten, vilket kan leda till att man äter långsamt och undviker fast mat.[netdoktor.se]
 • […] diagnosinstrument för refluxsjukdom som en 24-timmars pH-mätning Dock snabb utredning med gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar[praktiskmedicin.se]
 • Bröstsmärta Barn har en något annorlunda symtombild med: Refluxliknande symtom Sväljningsbesvär Kräkningar Magsmärtor Matvägran Påverkad vikt och längdtillväxt Refluxesofagit Tumör Akalasi Striktur Esofageal spasm Anamnes Kartlägg symtombild Har patienten[internetmedicin.se]
Dysfagi
 • Även ät- och dysfagi variabler från EORTC utvärderas. Sekundärt önskar vi även utvärdera effekten på patienternas hälsorelaterade livskvalitet med SF36 samt frekvens och typ av bieffekter i de två grupperna.[researchweb.org]
 • Bland patienter som genomgått övre endoskopi har frekvensen av EoE visat sig vara 7 %, bland de med samtidig dysfagi 22 % och bland patienter med födoämnesobstruktion i esofagus 50 %1,6.[internetmedicin.se]
 • Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.[netdoktorpro.se]
 • Efter att ha sökt information runt problematiken drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter...[iqoro.com]
 • Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom (dysfagi, kräkning, tecken på gastrointestinal blödning, ofrivillig viktnedgång).[viss.nu]
Dyspepsi
 • Fördjupning Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se SBU-rapporterna: * Ont i magen-metoder för diagnos och behandling av dyspepsi 2000. * Gastroskopi – vid utredning av ont i magen 1990. * Dyspepsi och Reflux, uppdatering av ”Ont i magen…[praktiskmedicin.se]
 • Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.[netdoktorpro.se]
 • Refluxoperation är kontraindicerad vid funktionell dyspepsi med reflux eller vid samtidiga funktionella kolonbesvär (IBS).[internetmedicin.se]
 • Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Ulkus, gastrit och dyspepsi Förkom Terminologi GERD (Gastro Esophageal Reflux Disease) är samlingsbenämning på all syrarelaterad matstrupssjukdom.[viss.nu]
 • Nattlig smärta Vanligare hos rökare Icke-organiska magbesvär i övre delen av buken (funktionell dyspepsi): Förekommer i alla åldrar.[netdoktor.se]
Dysfagi
 • Även ät- och dysfagi variabler från EORTC utvärderas. Sekundärt önskar vi även utvärdera effekten på patienternas hälsorelaterade livskvalitet med SF36 samt frekvens och typ av bieffekter i de två grupperna.[researchweb.org]
 • Bland patienter som genomgått övre endoskopi har frekvensen av EoE visat sig vara 7 %, bland de med samtidig dysfagi 22 % och bland patienter med födoämnesobstruktion i esofagus 50 %1,6.[internetmedicin.se]
 • Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.[netdoktorpro.se]
 • Efter att ha sökt information runt problematiken drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter...[iqoro.com]
 • Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom (dysfagi, kräkning, tecken på gastrointestinal blödning, ofrivillig viktnedgång).[viss.nu]
Heshet
 • Hosta, heshet, nattliga andningssvårigheter eller astma? Använder du läkemedel regelbundet? Har du en hög alkoholkonsumtion? Läkarundersökningen Din läkare kommer att bedöma om besvären med halsbränna kan orsakas av andra sjukdomar eller övervikt.[netdoktor.se]
 • […] eosinofil esofagit (dysfagi), malignitet eller pylorostenos Vid känd Barretts esofagus om endoskopienhet/specialist har rekommenderat skopikontroll Vid dagliga besvär, särskilt om dessa föranleder regelbunden medicinering Vid atypiska refluxbesvär, t.ex. heshet[viss.nu]
 • Atypiska symtom som kan uppträda vid GERD är: Esofageal (retrosternal) smärta av icke svidande typ Sväljningsbesvär (p g a peptisk stenos eller esofageal motorikrubbning) Hosta, heshet, astma och tandbesvär p g a (vanligast nattlig) aspiration OBS![internetmedicin.se]
Viktminskning
 • Den som upplever svårighet att svälja, smärta vid sväljning, ofrivillig viktminskning eller blodiga kräkningar bör absolut genomgå en gastroskopi.[netdoktor.se]

Behandling

 • Prognos De sjukdomar som orsakar esofagit svarar ofta på behandling.[sjukdomarna.se]
 • […] av eosinofil esofagit I vanliga fall rekommenderas behandling med till exempel flutikason eller budesonid Behandlingen kan sprayas i munnen och sedan sväljas eller sväljas direkt genom att läkemedlet blandas med andra substanser för att göra dem mer[netdoktorpro.se]
 • Sådana förträngningar kan förebyggas genom adekvat behandling.[netdoktor.se]
 • Behandling Livsstilsförändringar är främsta behandlingen vid refluxsymtom.[praktiskmedicin.se]
 • Dessa lokala superinfektioner har försvunnit efter seponering av behandlingen eller i några få fall efter en kortvarig antimykotisk behandling med exempelvis flukonazol.[researchweb.org]

Prognos

 • Prognos De sjukdomar som orsakar esofagit svarar ofta på behandling.[sjukdomarna.se]
 • Prognos Långtidsprognosen är okänd. Komplikationer Strikturer i esofagus: Kan behöva endoskopisk åtgärd med ballonvidgning Källor Straumann A, Katzka DA. Diagnosis and Treatment of Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology 2018; 154(2): 346-359.[netdoktorpro.se]
 • Prognos Utan behandling fortsätter symtomen, antingen kontinuerlig eller till och från. Man har inte sett några farliga komplikationer till sjukdomen, men förträngningar i matstrupen kan leda till stort obehag.[netdoktor.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Eosinofil esofagit är en inflammatorisk och immunmedierad sjukdom: Det antas vara en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och immundysfunktion Den exakta orsaken är okänd.[netdoktorpro.se]
 • Etiologi och patogenes - Polycytemia Vera innebär en ökad produktion av blodceller från de myeloida cellinjerna.[medinsikt.se]
 • Etiologi 2005 upptäcktes en somatisk mutation i enzymet Januskinas 2 (JAK2), vilken medför att aminosyran valin är utbytt till fenylalanin vid position 617 (V617F-mutation).[internetmedicin.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Prevalens: Cirka 30 per 100 000 individer Vanligast i 20–40 års ålder men förekommer i alla åldrar. Ses framför allt hos män (2:1).[netdoktorpro.se]
 • EPO Granulocyter och monocyter Epidemiologi - Incidens: 2/100 000 (200/år insjuknar i Sverige) - Medianålder vid diagnos: 70 år. 5% är 40 vid debut. - Båda könen drabbas i samma utsträckning.[medinsikt.se]
 • Barretts esofagus med intestinal metaplasi i esofagusslemhinnan medför en något ökad risk för malignitet, se rubrik Epidemiologi. Om PAD inte påvisar dysplasi, rekommenderas skopikontroll efter ett år. Om då ingen dysplasi, avslutas kontrollerna.[viss.nu]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Refluxesofagit (Esofagit) Definition Esofagit är en allmän term för någon inflammation, irritation eller svullnad i matstrupen[sjukdomarna.se]
 • Sådana förträngningar kan förebyggas genom adekvat behandling.[netdoktor.se]
 • Vid mer uttalad esofagit, även att läka ut esofagiten för att förebygga andra komplikationer. Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom (dysfagi, kräkning, tecken på gastrointestinal blödning, ofrivillig viktnedgång).[viss.nu]
 • Endast vid uttalad esofagit (grad C och D) behandlar man för att förebygga stenos och kontollgastroskopi är då indicerat. 1.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!