Edit concept Question Editor Create issue ticket

Herpes zoster


Presentation

 • Herpes zoster ophthalmicus natural history, risk factors, clinical presentation, and morbidity. Ophthalmology. Feb 2008;115(2 Suppl):S3-12. Forbes HJ, Bhaskaran K, Thomas SL, Smeeth L, Clayton T, Langan SM.[netdoktorpro.se]
Bröstsmärta
 • Komplikationer Hjärtattack i tidig ålder Hjärtsjukdom Ring din vårdgivare Sök omedelbart läkarvård om du har bröstsmärtor eller andra tecken som varnar för hjärtinfarkt.[sjukdomarna.se]
Neuralgi
 • Postherpetisk neuralgi är den vanligaste komplikationen. Smärtan är svårbehandlad och kan vara mycket intensiv och långvarig (månader till år).[netdoktorpro.se]
 • Fram för allt äldre kan få långdragna smärtor så kallad postherpetisk neuralgi. Vid zoster oftalmicus föreligger ögonengagemang med risk för att hornhinnan angrips. Vesikler på näsan är en klinisk markör för ögonengagemang.[janusinfo.se]
 • En vanlig komplikation är postherpetisk neuralgi (PHN) med smärta i nerver som kvarstår mer än tre månader. PHN drabbar cirka tio procent av dem som får bältros.[folkhalsomyndigheten.se]
Huvudvärk
 • Huvudvärk är en annan vanlig biverkan. Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall. Läs mer på andra webbplatser Läkemedelsverket: Zostavax monografi CDC: Shingles Vaccination (webbsidan är på engelska)[folkhalsomyndigheten.se]
 • Vanliga symtom vid bältros Smärta på ena sidan av kroppen Huvudvärk Illamående Kräkningar Feber Rodnad, på huden Tätt sittande röda knottror Vätskefyllda blåsorna Det vanliga är att bältros sitter på överkroppen eller längs ett ben, men utslagen kan förekomma[doktorn.com]
 • Likartad smärta kan ses vid exempelvis migrän, Hortons huvudvärk (cluster headache), trigeminusneuralgi och akut glaukom. Hudlesionerna (speciellt pustler/krustor) kan ibland förväxlas med bullös impetigo.[netdoktorpro.se]
Hyperestesi
 • Status Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros. Differentialdiagnoser: Herpes simplex (virusisolering ger rätt diagnos).[praktiskmedicin.se]
 • Mer ovanliga manifestationer av PHN kan vara hyperestesi eller, mer ovanligt, hypoestesi eller rent känselbortfall i det drabbade området. Man har beräknat att PHN utvecklas i 9-45 procent av alla herpes zosterfall.[netdoktorpro.se]
Ansiktssmärta
 • Själva infektionen brukar börja med en ensidig brännande (neuralgisk) ansiktssmärta. Efter några dagar tillkommer rodnad, värmeökning och ödem i huden inom dermatomet.[netdoktorpro.se]
Ögonsmärta
 • Läkemedelsval Dosering vid behandling av vuxna – T Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar Nedsatt njurfunktion – kontakta infektionsläkare för råd om dossänkning (GFR 50 ml/L) Remissindikation Ögonsmärta Synnedsättning Blandinjektion Utslag på nästipp eller ögonlock[vardgivare.skane.se]
Blåsa
 • Risk för ögonskador vid engagemang av N nasociliaris – misstänks kliniskt vid blåsor på nästippen. Status Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas.[praktiskmedicin.se]
 • Rikligt med blåsor i slemhinnor kan göra det svårt att äta och dricka respektive ge smärtor vid vattenkastning.[vardhandboken.se]
 • Efter en eller flera dagar tillkommer hudrodnad med blåsor inom samma område unilateralt. Huvudvärk, allmänpåverkan och ibland feber kan förekomma de första dagarna. Nya blåsor utvecklas under de första tre-fem dagarna.[netdoktorpro.se]
 • Vid vätskande blåsor tvätta med alsolsprit och täck blåsorna med förband.[plus.rjl.se]
 • Detta kan ske i alla åldrar men är vanlig Symtom Virus vandrar från nervknutor vid ryggmärgen ut längs en nerv och ger upphov till blåsor på rodnad botten i huden inom nervens utbredningsområde (oftast ensidiga utslag).[regionorebrolan.se]
Utslag
 • Sök vård Om utslagen sätter sig i ansiktet eller nära ögat, eftersom utslagen kan skada ögats hornhinna. Om man har svår smärta. Om utslagen blir infekterade. Vid symtom på bältros - när behandling sätts in tidigt blir symtomen lindrigare.[doktorn.com]
 • Patient som initialt saknar besvär från öga eller utslag på nästipp, ska höra av sig om ögonsymtom tillstöter även om behandling är inledd.[vardgivare.skane.se]
 • 5] Utslagen kan ge besvärande klåda.[vardhandboken.se]
 • Initialt kan feber och lätta allmänsymtom förekomma och ofta föregås utslagen av smärta/obehag inom det drabbade området.[regionorebrolan.se]
 • Klinisk bild Ofta lokal smärta något dygn före debut av hudförändringar som utgörs av grupperade vesikulära utslag på rodnad botten, segmentellt halvsidiga. Vesikler övergår senare i krustor. Följer dermatom.[janusinfo.se]
Klåda
 • Biverkningar Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad, ömhet och klåda på injektionsstället. Huvudvärk är en annan vanlig biverkan. Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall.[folkhalsomyndigheten.se]
 • […] en till två dagar innan debut av utslag fram till cirka sex dygn efter det att de första utslagen visat sig (det vill säga när blåsorna torkat in). [1,2] Vid nedsatt immunförsvar kan smittspridningen dock vara längre. [5] Utslagen kan ge besvärande klåda[vardhandboken.se]
 • Dysestesi, beröringsmärta (allodyni) och klåda förekommer. Postherpetisk neuralgi drabbar tio till tjugo procent, men är vanligare bland äldre.[netdoktorpro.se]
 • Senare krustabeläggs blåsorna och klåda kan då vara besvärande. Hos barn har tillståndet vanligtvis ett komplikationsfritt förlopp medan vuxna oftare drabbas av visceralt engagemang och pneumonit. Immunsuppression är en riskfaktor.[internetmedicin.se]
Vesikulära utslag
 • Klinisk bild Ofta lokal smärta något dygn före debut av hudförändringar som utgörs av grupperade vesikulära utslag på rodnad botten, segmentellt halvsidiga. Vesikler övergår senare i krustor. Följer dermatom.[janusinfo.se]
Eksem
 • Differentialdiagnoser till bältros Herpes simplex infektion - små blåsor på ett begränsat område som oftast uppträder på samma lokalisation flera gånger Eksem med blåsbildning Impetigo Blåsdermatos Behandling av bältros Den antivirala behandlingen minskar[netdoktorpro.se]
Feber
 • Initialt kan feber och lätta allmänsymtom förekomma och ofta föregås utslagen av smärta/obehag inom det drabbade området.[regionorebrolan.se]
 • […] personer med allvarlig immunbrist personer med pågående immunsuppressiv behandling personer som har säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet gravida personer med aktiv obehandlad tuberkulos Vid hög feber bör man uppskjuta vaccination[folkhalsomyndigheten.se]
 • Feb 2008;115(2 Suppl):S3-12. Forbes HJ, Bhaskaran K, Thomas SL, Smeeth L, Clayton T, Langan SM. Quantification of risk factors for herpes zoster: population based case-control study. BMJ. 2014;348:g2911.[netdoktorpro.se]
 • Vanliga symtom vid bältros Smärta på ena sidan av kroppen Huvudvärk Illamående Kräkningar Feber Rodnad, på huden Tätt sittande röda knottror Vätskefyllda blåsorna Det vanliga är att bältros sitter på överkroppen eller längs ett ben, men utslagen kan förekomma[doktorn.com]
 • Bältros anses komplicerad vid påtagliga prodromalsymtom (smärta, feber), svår akut smärta, spridning utanför dermatomet, vid kranialnervsengegemang (z. ophtalmicus eller oticus) och hos immunsupprimerade patienter Smärtlindring I första hand med paracetamol[plus.rjl.se]
Sjukdomskänsla
 • Symtom Sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna eller skalp dagarna innan utslaget debuterar Ljuskänslighet Smärta i eller bakom öga Synpåverkan kan tala för ögonengagemang Blåsor på nästipp utgör ökad risk för allvarligare ögonpåverkan[vardgivare.skane.se]
 • […] procent) Kronisk njursjukdom (6,0 vs 5,4 procent) Depression (4,7 vs 4,0 procent) Klinisk bild vid herpes zoster oftalmicus Ofta föregås herpes zoster oftalmicus av några dagars trötthet, förkylnings-/influensaliknande symtom, lätt feber och allmän sjukdomskänsla[netdoktorpro.se]

Behandling

 • Primärvård Primär bedömning och behandling i lindriga fall utan ögonengagemang Ögonsjukvård Bedömning och behandling vid ögonpåverkan Epidemiologi Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger.[vardgivare.skane.se]
 • Behandling Antiviral behandling Hos yngre patienter ( 50 år) med okomplicerad zoster finns ingen anledning att ge antiviral behandling, eftersom kvarstående postherpetisk smärta är sällsynt och sjukdomsförloppet kortas obetydligt.[plus.rjl.se]
 • Efter 72 timmar finns inte lika klara vetenskapliga bevis för behandlingens effekt, men behandlingen kan teoretiskt ha en positiv effekt på förloppet så länge virusreplikation föreligger.[netdoktorpro.se]
 • Behandling Antiviralt medel ges om ett allvarligare sjukdomsförlopp kan befaras, t ex patienter 50 år med risk för postherpetisk neuralgi. I dessa fall ska behandling påbörjas inom 72 timmar från första blåsans uppträdande.[janusinfo.se]

Prognos

 • Prognos Hur väl du klarar dig beror mycket på om du följer din läkares behandling och rekommendationer. Kost förändringar, motion och mediciner kan sänka kolesterolnivåerna och kan avsevärt fördröja en hjärtattack.[sjukdomarna.se]
 • Prognos Prognosen är vanligen god, men cirka 9-45 procent av alla herpes zosterfall drabbas av postherpetisk smärta, som kan bestå i månader eller år. Det finns inga data om hur många fall av HZO som utvecklar PHN.[netdoktorpro.se]
 • Ju tidigare du och dina närmaste får behandling desto bättre prognos. Även barn som har anlag för sjukdomen och högt LDL-kolesterol bör få statiner, enligt Socialstyrelsen. Totalkolesterol och LDL-kolesterol Kolesterol är inte alltid av ondo.[werlabs.se]

Etiologi

 • Etiologi Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion.[vardgivare.skane.se]
 • Etiologi och patogenes Vid reaktiveringen av infektionen frisätts aktivt varicella-zostervirus från gangliet och vandrar längs n. oftalmicus, en process som tar cirka 3–4 dygn.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Primärvård Primär bedömning och behandling i lindriga fall utan ögonengagemang Ögonsjukvård Bedömning och behandling vid ögonpåverkan Epidemiologi Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger.[vardgivare.skane.se]
 • Bakgrund och epidemiologi En primär infektion med varicella-zostervirus ger vattkoppor, en välkänd, godartad sjukdom med hög smittsamhet.[netdoktorpro.se]
 • I nyss nämnda studie av skyddsduration upp till tio år efter vaccination kommer även risken för förändrad epidemiologi att undersökas. Obs, arkiverad monografi Litteratur 1. Brisson M, et al.[lakemedelsverket.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Idag erbjuds vaccin som kan förebygga uppkomsten av bältros. Mer om Herpes Zoster Oticus (Läkartidningen 2000) här[yrsel.com]
 • Indikationer Det levande försvagade vaccinet kan ges till personer över 50 år och förebygger herpes zoster och postherpetisk smärta. Vaccinet ges i en dos subkutant.[netdoktorpro.se]
 • Läkemedel mot nervutlöst smärta och/eller bedövning genom nervblockad kan krävas. [2] Behandling i tidigt akut skede kan ges med antivirala medel, framför allt till personer 50 år, de med ögonengagemang samt vid nedsatt immunförsvar. [2] Ett vaccin som förebygger[vardhandboken.se]
 • Förebyggande En kost med lågt kolesterol och mättat fett och rik på omättat fett kan bidra till att kontrollera LDL nivåer.[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!