Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hyponatremi


Presentation

Muskelsvaghet
 • Muskelsvaghet och kramper kan förekomma. Diagnostik:Lågt S-Na bekräftar diagnosen. Behandling:Hyponatremi med allvarliga, livshotande symtom behandlas oavsett orsak med infusion av hyperton koksaltlösning och loop-diuretika.[medibas.se]
 • Syndrom av antidiuretiskt hormon (SIADH) Svettningar Kräkningar Symptom Vanliga symptom är: Onormal mental status Förvirring Sänkt medvetande Hallucinationer Möjliga koma Kramper Trötthet Huvudvärk Irritabilitet Aptitlöshet Muskelspasmer eller kramper Muskelsvaghet[sjukdomarna.se]
 • Kan utvecklas till akut delirium med hallucinationer och förvirring Tecken Beror på tillståndet och graden av hyponatremi men muskelsvaghet och kramper kan ses Komplikationer Hjärnödem: kräkningar, förvirring, diastolisk hypertoni, förstärkta reflexer[medicinbasen.se]
 • Eventuellt muskelsvaghet och kramper. Utredning av hyponatremi Blodprover: Na, K, Cl, kreatinin, glukos, osmolalitet, TSH, Fritt T4. Elektrolyter i urin, urin-osmolalitet. Eventuellt ACTH, P-kortisol, pro-BNP för att utesluta andra orsaker.[netdoktorpro.se]
Muskelkramper
 • Symptom på kronisk hyponatremi är bland annat saltsug, huvudvärk, trötthet, förvirring, ödem, viktuppgång och muskelkramper. Akut hyponatremi kan leda till koma, förvirring och kramper. Minska mängden vatten i blodet eller öka mängden natrium.[sv.wikipedia.org]
 • […] vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans: E87.1 Hyposmolalitet och hyponatremi E87.1B Hyponatremi Anamnes Snabb utveckling av hyponatremi: Om hyponatremin utvecklas 48 timmar räcker inte de kompensatoriska mekanismerna till Symtomen kan vara polydipsi, muskelkramper[netdoktorpro.se]
Hypotension
 • […] ökning av P-natrium Öka natriumkoncentrationen i infusionslösningen (tillsätt 80 mmol NaCl till 1000 ml NaCl 9 mg/ml) och begränsa vattentillförseln Vid misstanke på kortisolsvikt Ge hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg x 4 iv första dygnet Vid dehydrering/hypotension[medicinbasen.se]
 • Vid dehydrering och kronisk hyponatremi kan man vid hypotension initialt ge inf Glukos 50 mg/ml med tillsats av NaCl så att natrium-koncentrationen i vätskan är samma som blodets.[janusinfo.se]
Huvudvärk
 • Symptom på kronisk hyponatremi är bland annat saltsug, huvudvärk, trötthet, förvirring, ödem, viktuppgång och muskelkramper. Akut hyponatremi kan leda till koma, förvirring och kramper. Minska mängden vatten i blodet eller öka mängden natrium.[sv.wikipedia.org]
 • Vid långsammare utveckling är symtomen ofta diffusa och okarakteristiska som gångrubbningar, nedsatt koncentrationsförmåga, kognitiv svikt, anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk. Kliniska fynd:De flesta symtom är neurologiska.[medibas.se]
 • Efter några timmar debuterar huvudvärk, förvirring, medvetandesänkning, kramper och hjärnödemet tar över.[akutasjukdomar.se]
 • […] diuretika, vilken ökar urinmängden Njursjukdomar Levercirros Syndrom av antidiuretiskt hormon (SIADH) Svettningar Kräkningar Symptom Vanliga symptom är: Onormal mental status Förvirring Sänkt medvetande Hallucinationer Möjliga koma Kramper Trötthet Huvudvärk[sjukdomarna.se]
 • Kan också ge anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk.[medicinbasen.se]
Konfusion
 • […] hyperton hyponatremi förekomma Kliniska symtom Lindrig svårighetsgrad: Patienten har initialt ofta lätta eller inga symtom Det är många gånger svårt att utan lab-prover inse att hyponatremi är bekymret Måttlig svårighetsgrad: Illamående utan kräkning Konfusion[akutasjukdomar.se]
 • Kan ge trötthet, illamående, gångrubbningar (rörelse- och balansrubbningar), falltendens, talsvårigheter, konfusion, nedsatt koncentrationsförmåga/kognitionssvikt. Kan också ge anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk.[medicinbasen.se]
 • Kronisk hyponatremi: Lätta-måttliga, successivt påkomna symtom såsom trötthet, illamående, rörelse- och balansrubbningar, talsvårigheter, konfusion.[janusinfo.se]
Ataxi
 • Uppkommer vid akut hyponatremi Central pontin och extrapontin myelinolys: kognitiva störningar, psykiska manifestationer, medvetanderubbning, dysartri, dysfagi, kranialnervsdysfunktion, ataxi, para- eller tetraplegi, kramper.[medicinbasen.se]
 • Efter en initial förbättring ses efter några dagar kognitiva störningar, psykiska manifestationer, medvetanderubbning, dysartri, dysfagi, kranialnervsdysfunktion, ataxi, para- eller tetraplegi, kramper.[janusinfo.se]
Stupor
 • Allvarliga symtom som stupor, koma, kramper och andningsstillestånd associeras till akut svår hyponatremi, medan symtom som huvudvärk, irritabilitet, illamående, konfusion, desorientering, gånginstabilitet/fall och nedsatt kognitiv funktion associeras[netdoktorpro.se]
Somnolens
 • […] inga symtom Det är många gånger svårt att utan lab-prover inse att hyponatremi är bekymret Måttlig svårighetsgrad: Illamående utan kräkning Konfusion och psykiska symtom Huvudvärk (begynnande hjärnödem) Svår hyponatremi Kräkningar Cirkulationspåverkan Somnolens[akutasjukdomar.se]
Kräkning
 • Symptom Vanliga symptom är: Onormal mental status Förvirring Sänkt medvetande Hallucinationer Möjliga koma Kramper Trötthet Huvudvärk Irritabilitet Aptitlöshet Muskelspasmer eller kramper Muskelsvaghet Illamående Rastlöshet Kräkningar Tecken och tester[sjukdomarna.se]
 • Kombinerad Na och H2O brist (hypovolem hyponatremi) - GI-kanalen: Kräkningar, diarré, fistlar.[medinsikt.se]
 • Mindre uttalade former kan ges huvudvärk, illamående, kräkning, yrsel Kronisk hyponatremi: symtomen kan saknas, milda eller oftast diffusa och okarakteristiska.[medicinbasen.se]
 • Kliniska tecken på hjärnödem är kräkningar, förvirring, diastolisk hypertoni, förstärkta reflexer, positiv babinski.[janusinfo.se]
Illamående
 • ADH-frisättningen ökar även vid nedsatt intravaskulär volym (hypovolemi), vid hypotoni via stimulering av baroreceptorer samt vid illamående och smärta.[netdoktorpro.se]
 • Kan ge trötthet, illamående, gångrubbningar (rörelse- och balansrubbningar), falltendens, talsvårigheter, konfusion, nedsatt koncentrationsförmåga/kognitionssvikt. Kan också ge anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk.[medicinbasen.se]
 • Vid långsammare utveckling är symtomen ofta diffusa och okarakteristiska som gångrubbningar, nedsatt koncentrationsförmåga, kognitiv svikt, anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk. Kliniska fynd:De flesta symtom är neurologiska.[medibas.se]
 • Kronisk hyponatremi: Lätta-måttliga, successivt påkomna symtom såsom trötthet, illamående, rörelse- och balansrubbningar, talsvårigheter, konfusion.[janusinfo.se]

Behandling

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Låga natriumvärden i blodet (Hyponatremi) Definition Hyponatremi, låga natriumvärden i blodet är ett metabolisk tillstånd[sjukdomarna.se]
 • Läkarens bedömning, åtgärder och behandling Föreliggande avsnitt bygger på koncensus i European Journal of Endocrinology ((2014) 170, G1–G47), ett omfattande dokument som tagits fram för att uppnå en enhetlig behandling i Europa.[akutasjukdomar.se]
 • Extra försiktighet bör iakttagas vid behandling av alkoholister, malnutrierade, hypokalema samt äldre kvinnor som står på behandling med tiaziddiuretika, där ökning inte bör överstiga 4-8 mmol per dygn.[internetmedicin.se]
 • Tolvaptan, en oral selektiv V2‐receptorantagonist, är godkänd för behandling av SIADH: Behandling med tolvaptan ska alltid inledas i samråd med specialist med erfarenhet av denna behandling Tolvaptanbehandling ska ej ges under samtidig vätskekarens Beräkning[netdoktorpro.se]

Prognos

 • Behandlingar kan innefatta: Vätskor genom en ven (IV) Medicin för att lindra symptom Vatten begränsning Förväntningar (prognos) Resultatet beror på villkoren som orsakar problemet.[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Uppföljning Förlopp, komplikationer och prognos På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas[medibas.se]
 • Hyponatremi som behandlas korrekt har god prognos och kan oftast avhjälpas utan bestående men. Prognos Både mild och svår hyponatremi är assocerat till förhöjd mortalitet. Prognosen beror på underliggande sjukdom.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Aldosteron stimulerar återresorption av natrium i distala tubuli medan natriuretisk peptid från hjärtats förmak ökar utsöndringen av natrium och vatten genom inverkan på distala tubuli Etiologi och Patogenes Hypoosmolär: Vanligaste orsaken till hyponatremi[medicinbasen.se]
 • Etiologi och patogenes Hyponatremi är ett uttryck för obalans mellan mängden vatten respektive natrium i det extracellulära rummet.[netdoktorpro.se]
 • Etiologi och behandling skiljer mellan akut påkommen hyponatremi och kronisk som är betydligt vanligare (ca 90 %). Orsaker till hyponatremi Ofta föreligger fler än en mekanism. Vanligast är SIADH, läkemedel (diuretika) och alkoholism.[janusinfo.se]

Epidemiologi

 • Beräknad läsningstid: 4 min BAKGRUND Definition P-natrium 135 mmol/L Epidemiologi Vanligast förekommande elektrolytrubbningen Fysiologi Ca 70 % av kroppens natriumjoner finns i extracellulärrummet och är fritt utbytbart över cellmembranen.[medicinbasen.se]
 • Epidemiologi Mild hyponatremi är vanligt vid flera sjukdomar, både akuta och kroniska, utan någon uppenbar orsak och utan att behandling nödvändigtvis krävs. Högst är förekomsten bland äldre patienter.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Förebyggande Att behandla tillstånd som orsakar hyponatremi kan hjälpa. Om du deltar i någon krävande sport, drick vätska som innehåller elektrolyter (sportdryck).[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!