Edit concept Question Editor Create issue ticket

Transitorisk ischemisk attack


Presentation

 • I skalan ingår variablerna ålder, blodtryck, klinisk presentation (svaghet, talsvårigheter), symtomduration och diabetes.[netdoktorpro.se]
 • Beskrivande analys inkluderade presentationen av absoluta medelvärden och intervall av de uppmätta variablerna. AIS-grader omvandlades till tal (A 1, B 2 osv.), Medel och medianer och intervall gavs.[sv.glance-tech.com]
 • Diagnos och behandling av ryggmärgsskador Diagnos utsätts med hänsyn till historien, klinisk presentation, data om neurologisk undersökning och instrumentstudier.[sv.peakhealthcarellc.com]
Yrsel
 • , diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi och/eller ensidig blindhet (amaurosis fugax) Vertebro-basilaris – yrsel[vardgivare.skane.se]
 • Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi, hyperventilation, benign yrsel, kardiell synkope, MS-skov med paroxysmala attacker[janusinfo.se]
 • Endast om dessa symtom förekommer tillsammans med andra fokalneurologiska symtom är misstanken om TIA mer påtaglig: Övergående yrsel Synkope Konfusion/mental påverkan Diplopi Dysfagi Inkontinens Kliniska fynd Symtomen vid TIA har vanligen gått i regress[internetmedicin.se]
 • Vad som inte är TIA: Isolerad yrsel (utan neurologiska deficit), konfusion, oklarhet, huvudvärk, trötthet, dåligt humör (inte sällan vid TIA-frågeställning). Håll medvetandeförändringar under uppsikt, gärna var 5:e minut inledningsvis.[akutasjukdomar.se]
Amnesi
 • Vertebralis-TIA: A. cerebralis postsyndrom (bl.a. hemianopsi, kvadrantanopsi, visuell agnosi, apraxi, amnesi, kortikal blindhet bilat, ataxi, diplopi, ”droppattack”, dysartri, perioral domning, vertigo/balansrubbning).[praktiskmedicin.se]
 • […] av andra undersökningsfynd Differentialdiagnoser Migrän med aura Epilepsi Tumör Hypoglykemi/metabolisk störning Intrakraniell blödning Perifer mononeuropati Akut ögonsjukdom/temporalisarterit (ensidig blindhet) Akut perifer yrsel Transitorisk global amnesi[vardgivare.skane.se]
 • Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi, hyperventilation, benign yrsel, kardiell synkope, MS-skov med paroxysmala attacker[janusinfo.se]
 • Diagnosen syns inte på CT:n, däremot i ögonbottnar och ibland ödem på CT) Psykiatrisk sjukdom (funktionell stroke) Hjärnabscess Vaskulit Hypertensiv encefalopati (diastolilskt blodtryck vanligen minst 125 mm Hg) Transitorisk global amnesi (minnesförlust[akutasjukdomar.se]
 • Medvetandeförlust eller amnesi tillhör inte heller den kliniska bilden vid TIA.[netdoktorpro.se]
Ataxi
 • […] förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi och/eller ensidig blindhet (amaurosis fugax) Vertebro-basilaris – yrsel (plötslig debut, provoceras inte av lägesändring), dysartri, dubbelseende, ataxi[vardgivare.skane.se]
 • Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect. Symtom som kommunikationsproblem, sänkt medvetande eller koma kan stödja misstanken om stroke.[akutasjukdomar.se]
 • Vertebralis-TIA: A. cerebralis postsyndrom (bl.a. hemianopsi, kvadrantanopsi, visuell agnosi, apraxi, amnesi, kortikal blindhet bilat, ataxi, diplopi, ”droppattack”, dysartri, perioral domning, vertigo/balansrubbning).[praktiskmedicin.se]
 • De vanligaste TIA symtomen är: Ensidig svaghet Ensidiga sensoriska symtom Amaurosis fugax Dysfasi Dysartri Ataxi Homonym hemianopsi Diplopi Vid TIA drabbar motoriska och sensoriska bortfall ofta bara armen/handen, mer sällan enbart benet eller ena ansiktshalvan[netdoktorpro.se]
 • […] extremitet, kroppshalva eller ansiktshalva Homonym synfältsinskränkning (hemianopsi eller partiell hemianopsi t ex kvadrantanopsi) i kontralaterala synfältet Central eller perifer facialispares Horners syndrom (mios, ptos) Ögonmotorikrubbning, diplopi Ataxi[internetmedicin.se]
Dysartri
 • […] beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi och/eller ensidig blindhet (amaurosis fugax) Vertebro-basilaris – yrsel (plötslig debut, provoceras inte av lägesändring), dysartri[vardgivare.skane.se]
 • Hjärnstamssymtom som yrsel, diplopi, dysartri och balanssvårigheter kvalificerar inte för diagnos av TIA om de uppträder isolerat. Medvetandeförlust eller amnesi tillhör inte heller den kliniska bilden vid TIA.[netdoktorpro.se]
 • Vertebralis-TIA: A. cerebralis postsyndrom (bl.a. hemianopsi, kvadrantanopsi, visuell agnosi, apraxi, amnesi, kortikal blindhet bilat, ataxi, diplopi, ”droppattack”, dysartri, perioral domning, vertigo/balansrubbning).[praktiskmedicin.se]
 • […] synfältsinskränkning (hemianopsi eller partiell hemianopsi t ex kvadrantanopsi) i kontralaterala synfältet Central eller perifer facialispares Horners syndrom (mios, ptos) Ögonmotorikrubbning, diplopi Ataxi Yrsel tillsammans med andra neurologiska symtom Dysartri[internetmedicin.se]
Huvudvärk
 • Efterföljs ofta, men inte alltid, av karakteristisk ensidig pulserande huvudvärk. Epilepsi Vid fokal epilepsi förekommer retningssymtom, vanligen med succesiv spridning ofta snabbt under några sekunder.[internetmedicin.se]
 • Vad som inte är TIA: Isolerad yrsel (utan neurologiska deficit), konfusion, oklarhet, huvudvärk, trötthet, dåligt humör (inte sällan vid TIA-frågeställning). Håll medvetandeförändringar under uppsikt, gärna var 5:e minut inledningsvis.[akutasjukdomar.se]
 • […] anamnesen), tumor cerebri, lokaliserat epilepsianfall, (”positiva” – dvs. produktiva – symtom som sprids till angränsande kroppsdelar, ofta medvetandegrumling), migrän, (bortfallssymtom- aurafas- som sedan avklingar och som regel följs av en pulserande huvudvärk[praktiskmedicin.se]
 • Tecken på whiplashskada: nacksmärta huvudvärk; minskning av känslighet i nacken; visuella störningar minskat rörelseområde.[sv.peakhealthcarellc.com]
Diplopi
 • Vertebralis-TIA: A. cerebralis postsyndrom (bl.a. hemianopsi, kvadrantanopsi, visuell agnosi, apraxi, amnesi, kortikal blindhet bilat, ataxi, diplopi, ”droppattack”, dysartri, perioral domning, vertigo/balansrubbning).[praktiskmedicin.se]
 • Hjärnstamssymtom som yrsel, diplopi, dysartri och balanssvårigheter kvalificerar inte för diagnos av TIA om de uppträder isolerat. Medvetandeförlust eller amnesi tillhör inte heller den kliniska bilden vid TIA.[netdoktorpro.se]
 • Endast om dessa symtom förekommer tillsammans med andra fokalneurologiska symtom är misstanken om TIA mer påtaglig: Övergående yrsel Synkope Konfusion/mental påverkan Diplopi Dysfagi Inkontinens Kliniska fynd Symtomen vid TIA har vanligen gått i regress[internetmedicin.se]
Fall
 • Vid undersökning av plötslig yrsel finns flera tekniker för att särskilja de vanliga godartade yrselsjukdomarna från de få fall där yrseln beror på nedsatt blodflöde till hjärnan TIA eller stroke.[yrsel.com]
 • En fullständig TIA-utredning enligt ovan bör därför göras i osäkra fall där TIA inte med säkerhet kan uteslutas.[netdoktorpro.se]
 • Överväg att utlösa stroke-larm I övriga fall, där främst TIA misstänks, och där tiden 4,5 tim har passerats: Undersök patienten, gör ett riktat neurologiskt status, notera vad som är undersökt, samt ange vad som inte kontrollerades.[akutasjukdomar.se]
 • Efterföljande stroke inträffar i 50 % av fallen inom 24 timmar. Majoriteten av TIA-drabbade återinsjuknar dock inte. TIA är en lika stark varningssignal som instabil angina.[praktiskmedicin.se]
Svaghet
 • I skalan ingår variablerna ålder, blodtryck, klinisk presentation (svaghet, talsvårigheter), symtomduration och diabetes.[netdoktorpro.se]
 • Pareserna kan gå tillbaka, men oftast kvarstår restsymptom i form av svaghet, atrofi, och förkortningar. Postpoliosyndrom med progressiv svaghet och atrofi efter 15-40 år hos vissa. Bulbär form (med kranialnervspåverkan) slutar ofta dödligt.[medicinkompendier.se]
 • Kliniska tecken är bl a motorisk svaghet, känselbortfall och inkontinens.[finto.fi]
 • Svaghet och påverkan av känseln förekommer nästan alltid och ibland även smärta. Ibland finns en bakomliggande orsak till kronisk myelit och det kan vara borrelia, syfilis, HIV och HIV-liknande virus.[1177.se]
 • Transversell myelit, eller TM, påverkar nerverna i ryggmärgen, vilket leder till svaghet i ben, armar rygg, domningar och förlorad funktion.[halsatips.com]

Behandling

 • Primärvård Primär bedömning och undersökning av patienten Akutmottagning Akut utredning och behandling sker på sjukhus Övergående episod med neurologiska symtom orsakad av en tillfällig cirkulationsstörning fokalt i hjärnan Durationen är oftast 10 minuter[vardgivare.skane.se]
 • Har ofta rekommenderats att utföras inom ett dygn men bör helst göras ännu tidigare efter TIA för att utan dröjsmål och utan risk kunna påbörja adekvat sekundärprofylaktisk behandling.[internetmedicin.se]
 • Studier har visat att strokerisken vid TIA kraftigt kan minskas med akut utredning och behandling.[netdoktorpro.se]
 • Kort sammanfattning av Symtom och Behandling: * Akut uppträdande neurologiskt bortfall Symtomen i regress inom 24 tim. * Akut till sjukhus även om symtomen försvunnit 1 vecka sedan. Inte passera vårdcentral för remiss.[praktiskmedicin.se]
 • Behandling Om DT hjärna ej visar blödning ska patienten erhålla laddningsdos Trombyl 300 mg snarast om han/hon ej redan står på ASA.[janusinfo.se]

Prognos

 • Även om den monofasiska formen innebär ett svårare insjuknande har den en bättre prognos än den polyfasiska formen. För ungefär hälften av dem som insjuknar i den polyfasiska formen börjar sjukdomen med synnervsinflammation.[socialstyrelsen.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Riskfaktorer för TIA är liknande som för hjärninfarkt. TIA beror på övergående proppbildning i hjärnan, med liknande patogenes som vid hjärninfarkt.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi TIA började uppmärksammas på allvar först på 1950-talet, då patofysiologin kartlades och man började inse dess betydelse som varningssignal för stroke.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sammantaget har de nya kunskaperna om TIA (den höga akuta strokerisken, de stora effekterna av förebyggande insatser och den höga incidensen) medfört ökade möjligheter att i ännu högre grad kunna förebygga stroke i befolkningen.[netdoktorpro.se]
 • Samma år vaccinerades hon även den 31 oktober och den 3 december med Twinrix, ett förebyggande vaccin mot hepatit A och B.[yttrande.lakemedelsskadenamnden.se]
 • TIA ska därför utredas omgående för att man snabbt ska kunna inleda individualiserad behandling för att förebygga stroke. TIA inom de senaste 2-3 veckorna bör utredas omedelbart på sjukhus vid neurologisk/internmedicinsk klinik.[internetmedicin.se]
 • Behandling för att förebygga nya skov För att förebygga nya skov används immunhämmande läkemedel. I första hand ges rituximab som innehåller monoklonala antikroppar riktade mot vissa vita blodkroppar (B-lymfocyter).[socialstyrelsen.se]
 • Rehabiliteringsåtgärder kan förebygga eventuella komplikationer efter en skada och förbättra livskvaliteten. förebyggande Tyvärr är ryggmärg och ryggmärgsskador oförutsägbara, men alla kan förhindra olycka om de följer enkla säkerhetsåtgärder.[sv.peakhealthcarellc.com]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!