Webbplatskarta | Symptoma

501 till 1000 vanligaste frågorna

Listan representerar ett urval av symptom, sjukdomar och andra frågor. Uppdateras varje vecka.

Psykosomatiska sjukdomar Psykogen hosta Mental störning Myokardinfarkt Protein C-brist Prostetisk hjärtklaffsöppning Sarkom i prostatan Rabdomyosarkom i prostatan Steg IV prostatacancer Graviditet Werners syndrom Tredje gradens livmoderframfall För tidig pubertet Graviditet i tredje trimestern Första trimester Graviditet Potts fraktur Efterföljande myokardinfarkt Deskvamativ interstitiell pneumoni Plummer-Vinsons syndrom Pleuralförkalkning Placental störning Pittsburgh pneumoni Pilonidalcysta Fotoretinit Flegmonisk gastrit Phlegmasia alba dolens Faryngit Charcot-Marie-Tooths sjukdom Peritonsillär abscess Peritoneal fibros Periodontit Perikardit Patellafraktur Paroxysmal supraventrikulär takykardi Paroxysmal nodal takykardi Juvenil Paralys Agitans of Hunt Parasitisk sjukdom Parafimos Panikattacker Pankreatoblastom Kronisk pankreatit Mesenterisk artärtrombos Pankreatisk atrofi Pankreatisk abscess Sterol 27-hydroxylasbrist Pallidopyramidalt syndrom Kronisk smärta Pagets sjukdom i bröstkörteln Pachyonychia congenita Bäckenfraktur Brusten äggstockscysta Lipidcelltumör i äggstocken Mucinös cystadenokarcinom hos äggstocken Androblastom Ovarialt androblastom Solid ovarianteratom Ovarialt cystiskt teratom Malignt mesonefrom i äggstocken Ovarialt papillärt cystadenom Ovarial neoplasm Ovarialt dysgerminom Ovarial cystadenom Ovarial klarcellsneoplasm Osteopetros Osteomyelit i foten Osteomyelit i pannbenet Retinoblastom Osteitis deformans Osteogenesis imperfecta Spinal osteokondros Ärftlig orotisk aciduria Ureacykelrubbning Ornitintranskarbamylasbrist Neuromyelitis optica Optisk neuropati Lebers ärftliga optiska neuropati Oftalmisk artärocklusion Nagelsvamp Onychia Omental infarkt Akut njursvikt med oliguri Olecranonbursit Okulär pares Skrivkramp Vaters ampull obstruktivt syndrom Norwalks virusinfektion Noonans syndrom Ischemisk perifera neuropati Neurologisk störning Skelettcancer Sköldkörtelcysta Whiplashskada Obstruktion i näsan Narkolepsi Nagelbäddskada Hyperammonemi typ 3 Myotonisk dystrofi Myelopati Kronisk myelomonocytisk leukemi IgE-myelom Essentiell trombocytemi Kronisk myeloisk leukemi Polycytemia vera Mycosis fungoides Mycobacterium avium-komplex Muskelspasmer Muskelsträckning Ryggmärgskompression Multipla Hamartom-syndrom Multiresistent tuberkulos Mukopolysackaridos Rörelsestörningar Skada av säkerhetsbälte Trafikolycka Moraxella catarrhalis Mitralklaffsjukdom Migränanfall Urineringssynkopi Metylmalonacidemi Lymfkörtelmetastas Porfyri Pleuralmesoteliom Akut mesenterialkärlsocklusion Mesenterisk infarkt Menopaus Menkes syndrom Meningeom Meigs syndrom Amyloidos Familjär medelhavsfeber Myeloproliferativ sjukdom Sjukdom i mjälten Mukopolysackaridos 6 Trattbröst Homocystinuri Plattfot Maltarbetares lunga Näringsrubbningar hos foster Kondrom Fotdeformitet Makuladegeneration Waldenströms makroglobulinemi Follikulärt lymfom Skelettlymfom Lymfocytisk gastrit Wiskott-Aldrichs syndrom Vestibulär neuronit Multipla skleros Lupus vulgaris Sarkom i lungan Laceration i lungan Andnödssyndrom hos nyfödda Ryggartros i ländryggen Radikulopati i ländryggen Sakral radikulopati Spondylolistes Diskbråck i ländryggen Låg hjärtminutvolym-syndrom Nedre respiratorisk virusinfektion Leversjukdom Liposarkom Polycystiskt ovariesyndrom Lingulär pneumoni Lingulär tonsillit Promyelocytisk leukemi Leptomeningeal metastas Lepra Svällande katarakt Lennox-Gastauts syndrom Lenegres sjukdom Visceral leishmaniasis Hjärtkammarstörning, vänster sida Prader-Willis syndrom Polydaktyli Bilateral återkommande laryngeal nervparalys Larynxlesion Larons syndrom Laparoskopi Laceration Falska värkar Förlossning Labil hypertension Klinefelters syndrom Urat njursten Renal pelvic calculus Leiomyosarkom i njuren Hydrocalycosis Keratokonus Mässling Kawasakis sjukdom Spinal muskelatrofi typ 3 Juvenil reumatoid artrit Artropati Leddislokation Käkfraktur Käkledsdislokation Fysiologisk neonatal gulsot Isovaleriansyrauri Irismelanom Subakut myelo-optik-neuropati Jodförgiftning Malign angioendotheliomatos Överdos Idiopatisk lungfibros Interstitiell lungsjukdom Inflammatorisk tarmsjukdom Inflammation Infertilitet Infektiös kolit Kronisk infektion Subkutan injektion Partiell mindre tarmombstruktion Partiell pylorisk obstruktion Kronisk lymfatisk leukemi Tinea pedis PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) Medfödd iktyos Spinal muskelatrofi typ 1 Iktyos Ondines syndrom Ortostatisk hypotoni Hypospadi Hypofosfatasi Hypoparatyreos Hyposmolalitet Locked-in-syndrom Hypogammaglobulinemi Hyperuricosuri Hypertyreos Hypertensiv kris Njursjukdom Essentiell hypertoni Familjär hyperkolesterolemi Hyperlipoproteinemi typ 1 Hyperkalemisk periodisk paralys Propionisk acidemi Hypereosinofilt syndrom Williams syndrom Hyperbar oxygenbehandling Hydrops fetalis Hydropneumotorax Sädessträng vattenbråck Ekinokockos Mukopolysackaridos 2 Holiday heart syndrome Kronisk abscess Fenylketonuri Benlängd ojämlikhet Höftledsdislokation Hibernom Herpes zoster oticus Postherpetisk neuralgi Pemfigus vulgaris Heroinberoende Ventralbråck Indirekt inguinalhernia Epigastriskt bråck Ventralhernia Diafragmabråck Leverdysfunktion Heparininducerad trombocytopeni Bolmörtsförgiftning Hemopneumotorax Hemofili Alfa-thalassemi Hematom Hemangiomatos Pulmonell hemangiom Skallfraktur Huvudskada Hartnups sjukdom Angelmans syndrom Poliomyelit Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati Förlust, sorg och bedrövelse Non-Hodgkins lymfom Gikttofus Pyosalpinx Substernal struma Icke-endemisk simpel struma Salmonellainfektion Diabetisk ketoacidos Scharlakansfeber Glioblastom multipla former Rotatorkuffskada Lågtrycksglaukom Glanzmanns trombasteni Tourettes syndrom Hemolytisk anemi Osteoklastom Germinalcellstumör Gastrointestinal neoplasma Infantil gastroenterit Hypertrofisk gastrit Allergisk gastrit Ventrikelvolvulus Tidig gastrisk cancer Mjuk vävnadssarkom Gardners syndrom Galaktosemi Kronisk extern otit Wilsons sjukdom Irisstörning Fräknar Fraktur Spinocerebellär ataxi Näsfraktur Metatarsalfraktur Ansiktsfraktur Transversal processfraktur Epifysalt trauma Humerusfraktur Tandproblem Främmande föremål i örat Salmonella, matförgiftning Krigsfånge Kräkningar under graviditet Pankreatisk fistel Fibrosarkom Fibrolamellärt hepatocellulärt karcinom Herpes labialis Fetal distress under förlossning Femoral halsfraktur Höftfraktur Whitlow Faktor X brist Faktor VII brist Hemofili B Ansiktsnervlamning hos nyfödda Fabrys sjukdom Ögonmuskelstörning Status asthmaticus Allergisk astma Exfoliationssyndrom Osteosarkom Ewings sarkom Nedre äggledarring Gastroesofageal refluxsjukdom Erytromelalgi Erytropoietisk protoporfyri Erytrocytos Rubella Sicklecellsjukdom Erythema chronicum migrans Ergotaminabstinens Episklerit Fokal bristande inverkan på anfall av nedsatt medvetenhet Epilepsia partialis continua Akut epididymit Milier Epidermolysis bullosa Eosinofil gastrit Tendinit Enterolit Infektiös enterit Trakealstenos Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi Endometrial stromasarkom Endometriestörning Endometriepolyp Öcellsadenom Zollinger-Ellisons syndrom Marfans syndrom Encefalopati Leighs sjukdom Japansk encefalit Temporär lobepilepsi Herpes simplex-encefalit Emfysematös gastrit Akut emfysematös kolecystit Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Pulmonellt bullöst emfysem Kransartäremboli Halsartär emboli Arteriell emboli Litium Brännskada Armbågsfraktur Myopi Skulderdislokation Kyfoskolios Ehlers-Danlos syndrom Akut extern otit Atopisk dermatit Hallucinogenmissbruk Hemorragi Näthinneavlossning Medfödd dyskeratos Duodenal divertikel Duchennes muskeldystrofi Drunkning i saltvatten Drunkning Hirschsprungs sjukdom Downs syndrom Hundbett Levercirros Kolondivertikulos Divertikulit i kolon Laktosintolerans Perniciös anemi Tonsillit Utvidgning och skrapning Vegankost Neuropati Blöjautslag Diabetiskt fotsår Diabetisk enteropati Autonom diabetesneuropati Polymyalgia rheumatica Insulinresistens Diabetes mellitus typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Diabetisk retinopati Graviditetsdiabetes Preeklampsi Diabetisk nefropati Öppenvinkelglaukom Efterföljande hypofyssjukdom Deviation av nässkiljevägg Stasis dermatit Rosfeber Dermatit Svår depressiv episod Endogen depression Panikångest Opiatmissbruk Käkledssjukdom Demyeliniserande sjukdom Spinal demyelinisering Lewykroppsdemens Dialys ojämviktssyndrom Dialys demens Delirium Trycksår Daphneförgiftning Dandy-Walkers syndrom Cytomegalovirusretinit Cystocele Akut cystit Njurkolik Cystinuri Fanconis syndrom Cystinos Cysticerkos Fördröjd manlig pubertet Fekal klumpbildning Cyklisk neutropeni Duodenalsår Kryptosporidios Kryptorkism Kryptokockos Tandköttshyperplasi Onykolys Cronkhite-Canada-syndrom Gallgångscancer Coxa vara Divertikulit Frätande gastrit Främmande föremål i ögat Hypocupremi Kontusion Bindvävssjukdomar Vernal konjunktivit Influensa pneumoni Legionärssjuka Akut massiv lungemboli Hjärnskakning Kompression av accessoriuskärna Vertebralkompressionsfraktur Förlossningskomplikation Gonorré Polyper Kolonpolyp Tarminfarkt Kolit cystica profunda Exponerad för kyla Frostskada Myosit Kyfos Progeri Moderkaksavlossning Kokainmissbruk Menorragi Medfödd klumpfot Clostridiuminfektion Clostridium difficile Multipla ovariecystor Gomspalt Läppspalt Pulmonell klarcellstumör Citrullinemi ICC (Indian childhood cirrhosis) Rakit Begränsad kutan systemisk skleros Makronodulär cirros Kryptogen cirros Medfödd levercirros Hyperammonemi Granulomatös polyangit Kronisk hyperventilation